Гаранция – условия

ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА

Предварително искаме да благодарим на всички наши бъдещи и/или настоящи клиенти, че ще прочетат и ще се запознаят с условията за приемане на „ГАРАНЦИЯ“, които са установени от страна на електронен магазин ExpressLink.bg, който е собственост на фирма Експрес Линк Пловдив ООД.

Всеки клиентът получава заедно със стоката/стоките гаранционна карта от електронен магазин ExpressLink.bg, с която може да упражни правото си на гаранционно и сервизно обслужване до нейното изтичане!

Всеки ПОЛЗВАТЕЛ може да види, прочете и попълни стандартно заявление за гаранционно обслужване.
Това, може да направите от тук
 : СВАЛИ ГО, РАЗПЕЧАТАЙ ГО, ПОПЪЛНИ ГО, ИЗПРАТИ ГО!


1. Гаранционни условия:

Срокът на гаранцията тече от датата на закупуване на стока/стоки от КЛИЕНТА.
За физически лица минималният гаранционен срок е 24 месеца.
За юридически лица минималният гаранционен срок е 12 месеца.

Окомплектовката и бройката на стоката/стоките се проверява при получаване. На всеки наш клиент предоставяме право на „Преглед и тест“ на всяка пратка, като задължително това трябва да се случи в присъствието на служител на куриерската фирма, чрез която се осъществява доставката. Рекламации се установяват само и единствено в момента на предаването на пратката от служител на куриерската фирма, чрез която се осъществява доставка, към клиент, който е заявил и очаква продукт от електронен магазин ExpressLink.bg. Рекламации след това няма да бъдат приемани и уважавани, затова най-учтиво молим всички наши клиенти да проверяват щателно и внимателно всяка една пратка, която получават от електронен магазина ExpressLink.bg и ако открият и/или забележат нередност, веднага да сигнализират на електронен магазин ExpressLink.bg, за да може да се вземе адекватно решение, преди да е настъпило заплащането на пратката!

Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в оторизиран и гаранционен сервиз на производителя за България, като за неизправност причинена по вина на клиента и/или механични повреди, ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност и прекратява гаранционната поддръжка.

Клиентът е длъжен при рекламация да предостави продукта в ПЪЛНАТА му окомплектовка.

Гаранцията отпада и в случаите на:

  • Неправилна експлоатация и съхранение.
  • Неизправности в електрическата мрежа и токови удари.
  • Неправилна подготовка за работа или поддръжка.
  • Непреодолима сила.
  • Липсваща/липсващи първоначална оригинална опаковка/опаковки на стоката/стоките.

При възникване на гаранционен проблем: Свържете се с офиса на ExpressLink.bg, за да ви бъде указаното нужното съдействие.

Гаранционна карта се издава само и единствено чрез физически документ от фирма Експрес Линк Пловдив ООД, като всеки клиент я получава заедно с всеки закупен продукт от електронен магазин ExpressLink.bg. При загуба на гаранционната карта, гаранцията отпада и гаранционно обслужване не може да бъде указано, затова най-учтиво съветваме всички наши клиенти да запазят и съхранят внимателно своята гаранционна карта.

Гаранция може да бъде отказана е следните случаи: Неправилна експлоатация, поливане с течности, удар или изпускане, преправяне или използване на устройството не по предназначение, опит за ремонтиране в нелицензиран сервиз от производителя.

2. Сервизни условия:

Отстраняването на повреди по гаранционна стока/стоки се извършва в оторизирани от производителя сервизи. При невъзможност да бъде отстранен дефект на даден стока/стоки, същата се заменя с нова или се възстановява цялата сума на дадения продукт, без разходите по транспорт! Ако стоката/стоките не са в производство се заменят с аналогичена, с не по-слаби параметри от дефектиралата или се възстановява цялата сума на дадената стока/стоки, без разходите по транспорт! Законовият срок за отстраняването на повреди по гаранционна стока/стоки е 30-работни дни, които започват да се считат от датата на получаване на стоката/стоките в оторизиран и гаранционен сервиз на конкретния производител за България!

Сервизирането отпада и в случаите на:

  • Неправилна експлоатация и съхранение.
  • Неизправности в електрическата мрежа и токови удари.
  • Неправилна подготовка за работа или поддръжка.
  • Непреодолима сила.
  • Липсваща/липсващи първоначална оригинална опаковка/опаковки на стоката/стоките.

При възникване на гаранционен проблем: Свържете се с офиса на ExpressLink.bg, за да ви бъде указаното нужното съдействие.

Гаранционна карта се издава само и единствено чрез физически документ от фирма Експрес Линк Пловдив ООД, като всеки клиент я получава заедно с всеки закупен продукт от електронен магазин ExpressLink.bg. При загуба на гаранционната карта, гаранцията отпада и гаранционно обслужване не може да бъде указано, затова най-учтиво съветваме всички наши клиенти да запазят и съхранят внимателно своята гаранционна карта.

Гаранция може да бъде отказана е следните случаи: Неправилна експлоатация, поливане с течности, удар или изпускане, преправяне или използване на устройството не по предназначение, опит за ремонтиране в нелицензиран сервиз от производителя.


Задължителна информация по ЗЗП Териториален обхват: Република България Съгласно чл. 119 от ЗЗП независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115;

Чл. 112.
(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.
(1) (Нова ­ ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 ­ ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. ­ ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 ­ ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 ­ ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.
(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
(4) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Чл. 115.
(1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.


Очакваме Ви!
Приятно пазаруване!